Tin PTC1

Phổ biến "Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động” và “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

VP PTC1  09/08/2021 04:23:00 PM 
Để có thêm kiến thức, tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên lao động (CNVCLĐ) trong Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao vừa nâng cao sức khỏe vừa đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nCOV của PTC1; Bộ phận truyền thông phổ biến 2 cuốn cẩm nang sau đây đến toàn thể CNVCLĐ trong công ty.