Tin PTC1

Kết quả bài thi chuyên môn và bài thi IQ bằng Tiếng Anh; thời gian thi phỏng vấn kỳ thi tuyển lao động gián tiếp năm 2021 Công ty TTĐ1

VP PTC1  13/10/2021 10:51:38 AM