Tin PTC1

Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN

  14/09/2021 06:01:53 PM 
Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN.

Theo đó ngày 23 tháng 8 năm 2021 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có VB số: 3354/EVNNPT-PC+VP+TCNS+TT về việc áp dụng thương hiệu của EVN và EVNNPT tại đây.

Ngày 30 tháng 8 năm 2021 Công ty Truyền tải điện 1 có văn bản số: 4466/PTC1-KTTTPC+VP+TCNS về việc áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và EVNNPT tại đây.

Hồ sơ nhận diện thương hiệu của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc
tại đây

Qui định bộ nhận diện Design tại đây.

Toàn bộ các Quyết định ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN; Quyết định Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN; Hướng dẫn áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN; Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị của EVN xem tại đây.