Tin tức

Đảng bộ PTC1: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 - 2025

Hồng Hoa - VP ĐUCĐ PTC1  01/02/2018 05:36:17 PM 

Sáng ngày 29/01/2018, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã tiến hành kỳ họp tháng 01/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ – chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành nội dung: Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ – chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ PTC1 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đảng ủy EVNNPT phê quyệt, Hội nghị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín cho ý kiến thống nhất danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ PTC1 sau rà soát, bổ sung; Giao Văn phòng Đảng ủy hoàn thiện các thủ tục để trình lên Đảng ủy cấp trên xem xét, phê duyệt sau rà soát.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy EVNNPT về rà soát, bổ sung quy hoạch và đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT tại văn bản số 287-CV/ĐU ngày 16/01/2018.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu xét, kết nạp đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hà Nội./.