QUY TRÌNH:Quy trình vận hành khác
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia
Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia
56/2001/QĐ-BCN 11/26/2001 Chưa chính thức
2 Qui trình thao tác hệ thống điện quốc gia
Qui trình thao tác hệ thống điện quốc gia
16/2007/QĐ-BCN 3/28/2007 Chưa chính thức
3 Qui trình báo cáo qua mạng
Qui trình báo cáo qua mạng
1125 / QĐ-TTĐ1-TCCB&ĐT 5/28/2008 Chưa chính thức
4 Qui trình vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy trạm 500kV Thường Tín
Qui trình vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy trạm 500kV Thường Tín
01 /EVN-TTĐ1-KTAT 4/18/2006 Chưa chính thức
5 Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái và thao tác chuyển đổi nhất nhị thứ máy cắt 200 Trạm Đồng Hòa Hải Phòng
Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái và thao tác chuyển đổi nhất nhị thứ máy cắt 200 Trạm Đồng Hòa Hải Phòng
150 10/10/2002 Chính thức
6 Qui trình vận hành hệ thống máy tính điều khiển và giám sát HMI Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành hệ thống máy tính điều khiển và giám sát HMI Trạm 500 kV Thường Tín
85 /QĐEVN-TTĐ1-KTTr 3/27/2007 Chính thức
7 Qui trình tách và đưa bảo vệ so lệch dọc đường dây vào làm việc
Qui trình tách và đưa bảo vệ so lệch dọc đường dây vào làm việc
782/QĐ-TTĐ1 7/22/2011 Chính thức
8 Quy trình đăng ký cắt điện qua mạng
Quy trình đăng ký cắt điện qua mạng
1294/QĐ-TTĐ1 5/6/2009 Chính thức
9 Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tự dụng AC, DC Trạm 500 kV Thường Tín
Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tự dụng AC, DC Trạm 500 kV Thường Tín
968 /EVN-TTĐ1-KTTr 12/19/2005 Chính thức
10 Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
xxx 1/1/2001 Chính thức
11 Qui trình vận hành mạch điều khiển máy cắt 531 Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành mạch điều khiển máy cắt 531 Trạm 500 kV Thường Tín
x 4/1/2006 Chính thức
12 Quy trình vận hành rơ le bảo vệ so lệch PQ721
Quy trình vận hành rơ le bảo vệ so lệch PQ721
39/EVN-TTD1-KTTR 11/15/2003 Chính thức