QUY TRÌNH:Tủ hợp bộ
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại ZV2.3
Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại ZV2.3
643/EVN-TTD1-KTTR 12/5/2004 Chính thức
2 Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại WBS <24KV
Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại WBS <24KV
655/EVN-TTDD1-KTTR 5/13/2004 Chính thức