QUY TRÌNH:Máy biến dòng điện
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành máy biến dòng điện IOSK 245
Quy trình vận hành máy biến dòng điện IOSK 245
980/EVN-TTD1-KTTR 8/10/2010 Chính thức
2 Quy trình vận hành máy biến dòng điện ATH 123,245
Quy trình vận hành máy biến dòng điện ATH 123,245
xxx 8/1/2003 Chính thức