QUY TRÌNH:Máy biến điện áp
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp kiểu CCV-123, 245
Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp kiểu CCV-123, 245
01/EVN-TTĐ1-KTTr 12/1/2003 Chưa chính thức
2 Quy trình vận hành máy biến điện áp TEMP 500IUH HAEFELY TRENCH
Quy trình vận hành máy biến điện áp TEMP 500 IUH HAEFELY TRENCH
968/NPT-TTĐ1-Kt 12/15/2009 Chính thức
3 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp OTCF 123IM
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp OTCF 123IM
976/NPT-TTĐ1 8/16/2010 Chính thức
4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp TEVF 245KV
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp TEVF 245KV
981/NPT-TTD1-KT 8/10/2010 Chính thức