QUY TRÌNH:Máy cắt
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện HPL 245 550TB2
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện HPL 245 550TB2
08/NPT-TTDD1-KT 1/11/2009 Chính thức
2 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6
708 ĐVN/KTNĐ 6/7/1997 Chính thức
3 Quy trình vận hành máy cắt điện SB6m 245
Quy trình vận hành máy cắt điện SB6m 245
972/NPT-TTD1-KT 12/25/2009 Chính thức
4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện loại 3AP1FI-245
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện loại 3AP1FI-245
147/EVN-TTD1-KTTR 12/9/2003 Chính thức