Địa chỉ liên hệ :
               Phòng Điều độ - Viễn Thông - Công nghệ Thông tin - Công ty Truyền tải điện 1.
               15 Cửa bắc - Ba đình - Hà nội.
               Điện thoại : 3.8293.525.
               Fax : 3.8293.173.

TT Họ tên Điện thoại Email Ghi chú
1 Đặng Vũ Linh 0913.582.921 linhdv@ptc1.evn.vn  
2 Đỗ Đức Cường 0912.751.285 cuongdd@ptc1.evn.vn  
3 Trần Thị Thuỷ 0904.333.366 thuytt@ptc1.evn.vn