Trước      Sau
Trang [ 6 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình báo cáo qua mạng
Qui trình báo cáo qua mạng
1125 / QĐ-TTĐ1-TCCB&ĐT
28-5-2008
Chưa chính thức
2 Qui trình thao tác hệ thống điện quốc gia
Qui trình thao tác hệ thống điện quốc gia
16/2007/QĐ-BCN
28-3-2007
Chưa chính thức
3 Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia
Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia
56/2001/QĐ-BCN
26-11-2001
Chưa chính thức
4 Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái và thao tác chuyển đổi nhất nhị thứ máy cắt 200 Trạm Đồng Hòa Hải Phòng
Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái và thao tác chuyển đổi nhất nhị thứ máy cắt 200 Trạm Đồng Hòa Hải Phòng
150
10-10-2002
Chính thức
5 Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp kiểu CCV-123, 245
Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp kiểu CCV-123, 245
01/EVN-TTĐ1-KTTr
1-12-2003
Chưa chính thức