Trước      Sau
Trang [ 2 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành máy biến điện áp TEMP 500IUH HAEFELY TRENCH
Quy trình vận hành máy biến điện áp TEMP 500 IUH HAEFELY TRENCH
968/NPT-TTĐ1-Kt
15-12-2009
Chính thức
2 Quy trình vận hành máy biến dòng điện IOSK 245
Quy trình vận hành máy biến dòng điện IOSK 245
980/EVN-TTD1-KTTR
10-8-2010
Chính thức
3 Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại ZV2.3
Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại ZV2.3
643/EVN-TTD1-KTTR
5-12-2004
Chính thức
4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại MRSN 8154 225/121/22kV-25MVA
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại MRSN 8154 225/121/22kV-25MVA
56/EVN-TTD1-KTTR
15-12-2003
Chính thức
5 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại TLSN 7451 115/24/6,6kV -25MVA
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại TLSN 7451 115/24/6,6kV -25MVA
94/EVN-TTD1-KTTR
15-12-2003
Chính thức