Trước      Sau
Trang [ 1 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình đăng ký cắt điện qua mạng
Quy trình đăng ký cắt điện qua mạng
1294/QĐ-TTĐ1
6-5-2009
Chính thức
2 Qui trình tách và đưa bảo vệ so lệch dọc đường dây vào làm việc
Qui trình tách và đưa bảo vệ so lệch dọc đường dây vào làm việc
782/QĐ-TTĐ1
22-7-2011
Chính thức
3 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện HPL 245 550TB2
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện HPL 245 550TB2
08/NPT-TTDD1-KT
11-1-2009
Chính thức
4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại WBS <24KV
Quy trình vận hành và bảo dưỡng tủ hợp bộ máy cắt điện loại WBS <24KV
655/EVN-TTDD1-KTTR
13-5-2004
Chính thức
5 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp OTCF 123IM
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp OTCF 123IM
976/NPT-TTĐ1
16-8-2010
Chính thức