HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH

TT Nội dung Thao tác Ghi chú
1 Quản trị :
- Nhập quy trình vận hành.
- Sửa Quy trình vận hành.
- Xoá Quy trình vận hành.
- Tạo Uer.
Chi tiết  
2 Tìm kiếm:
- Tìm kiếm cơ bản.
- Tìm kiếm nâng cao.
Chi tiết  
3 Người dùng:

- Xem các quy trình.

Chi tiết