Tin PTC1

EVNNPT tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Theo EVNNPT  10/01/2019 11:06:59 AM 
Chiều 8/1/2018 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, kết hợp công tác Đảng với tổng kết chuyên môn EVNNPT.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, đại diện các Ban xây dựng Đảng, các Ban chuyên môn EVN cùng đại diện Bộ Công thương, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Về phía EVNNPT có đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Ban chuyên môn EVNNPT; các Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc. Về phía các đơn vị gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, đại diện một số phòng chức năng, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng của đảng ủy cơ sở và Giám đốc các Truyền tải điện khu vực.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2018 đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm thành lập EVNNPT, Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với những thuận lợi cơ bản của nền kinh tế khởi sắc và được sự quan tâm thường xuyên của Chính phủ, các bộ, ngành; sự ủng hộ của nhiều địa phương có hệ thống truyền tải điện đi qua; đặc biệt là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo EVN. Trong năm 2018, EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 184,5 tỷ kWh, bằng 101,8% so với kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 11,03% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết năm 2018, EVNNPT đã khởi công được 43 dự án và đóng điện 54 dự án. Trong đó có các dự án có vai trò hết sức quan trọng đã được đưa vào vận hành kịp thời. Qua năm 2019, Tổng công ty sẽ vẫn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các dự án ĐTXD để đưa vào vận hành theo đúng tiến độ Tập đoàn đã chỉ đạo, đặc biệt là các công trình trọng điểm cấp bách.

Đối với các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong SXKD, EVNNPT đã thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Mặc dù khối lượng quản lý vận hành tăng trong khi số lượng lao động trong năm của Tổng công ty giảm 260 người, năng suất lao động của EVNNPT năm 2018 đạt 29,06 triệu kWh/lao động, tăng 20,33% so với năm 2017.

Ngoài ra, công tác thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” cũng được EVNNPT hoàn thành tốt. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD và tăng năng suất lao động của Tổng công ty. Về việc đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV và thực hiện các quy định pháp luật về lao động luôn được Tổng công ty chú trọng, tạo điều kiện. Đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe và tiền lương của CBCNV được quan tâm, duy trì ổn định. Công tác truyền thông, tuyên truyền đã có những bước tiến tích cực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ EVN giao trong năm qua.

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được củng cố, tăng cường, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra: Công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, góp phần tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019, bám sát chủ đề của EVN để cụ thể hóa vào tình hình EVNNPT là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”, cùng Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 25/12/2018 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, EVNNPT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên CBCNV khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng nêu ra những khó khăn cũng như những thách thức mà EVNNPT phải đối mặt trong quá trình thực hiện, qua đó yêu cầu các đơn vị căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các giải pháp thực hiện để vận dụng tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của EVNNPT và các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT đã đạt được trong năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng, trọng tâm là đã vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao cho EVN; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế EVNNPT cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong năm 2019, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPT tiếp tục đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó thường xuyên giám sát hành lang an toàn lưới điện, tránh xảy ra tình trạng sự cố trên diện rộng, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu này. Đặc biệt, EVNNPT cần phải đưa ra giải pháp bứt phá trong công tác đầu tư xây dựng, chú trọng các công trình đường dây 500kV giải tỏa công suất các nhà máy điện, trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt mặt bằng phục vụ thi công dựng cột, kéo dây.

Bên cạnh việc thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn, EVNNPT cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ để đảm bảo vận hành hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. Hoàn thành kế hoạch đưa TBA 220kV không người trực về đích trước 1 năm, phấn đấu hoàn thành 62/62 TBA không người trực trong năm 2019.

Mặt khác, EVNNPT cần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức lại bộ máy vận hành của các truyền tải điện khu vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập của CBCNV. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.Đ/c Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành, đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT nhấn mạnh các thành tích nổi bật Đảng bộ và EVNNPT đạt được trong năm 2018 và trong 10 năm qua từ khi được thành lập; chỉ ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.Đ/c Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Dương Quang Thành

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và kết quả công tác của các tập thể, cá nhân trong toàn Tổng công ty, Lãnh đạo EVN, EVNNPT đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2018.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn Tổng công ty./.

Một số chỉ tiêu EVNNPT năm 2019

- Sản lượng điện truyền tải: 203,2 tỷ kWh, tăng 10,15% so với thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 2,34%.

- Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 19.500 tỷ đồng, gồm 12.650 tỷ đồng đầu tư thuần và 6.850 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay.

- Khởi công 33 dự án (3 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV).

- Hoàn thành và đưa vào vận hành 47 dự án (14 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV và 03 dự án 110 kV).

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động theo kế hoạch EVN giao.


Một số hình ảnh:Đ/c Võ Đình Thủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Tô Văn Dần, Trưởng ban Quản lý đầu tư EVNNPT trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện trình bày tham luận tại Hội nghịLãnh đạo EVN, EVNNPT trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn

EVNNPT