Tin PTC1

Các banner hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

VP PTC1  18/03/2020 10:58:48 AM 
Để phục vụ cho công tác tuyên truyền Giờ trái đất 2020 Văn phòng Công ty Truyền tải điện 1 đưa ra một số mẫu Banner do Tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn.

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2020.Download file thiết kế tại đây.


VP-PTC1